Indien er twijfel bestaat over de conditie, de breukgevoeligheid of de stabiliteit van een boom wordt er visuele boomcontrole (VTA) uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek wordt er een rapport opgemaakt waarin de boom al dan niet als veilig wordt aanschouwd.

Wanneer de boom een verhoogd risico inhoudt, kan er nader bekeken worden welke maatregelen men kan treffen. Als er een vermoeden van houtrot in de stam is kan een tomogram een duidelijk beeld geven over de toestand van het hout op de gemeten hoogten.

Bodemonderzoek

Wanneer een boom ziekteverschijnselen vertoont of wanneer de groei stagneert zit het probleem vaak in de bodem. Daarom is dikwijls een bodemonderzoek nodig, gevolgd door het uitvoeren van een groeiplaatsverbetering d.m.v. het decompacteren van de bodem en het injecteren van meststoffen en stimulerende middelen voor de wortelgroei.

Het is niet mogelijk om de volledige werking van deze methode hier uit te leggen. Vraag gerust naar meer informatie.

Met deze eenvoudige ingrepen ziet uw boom er op korte termijn terug gezond uit.

Vaktermen

VTA

VTA = Visual Tree Assessment; het beoordelen van een boom op basis van visueel waarneembare kenmerken.

Tomorgam

De tomograaf is een instrument om het binnenste van een boomstam in beeld te brengen. Het verkregen tweedimensionale beeld noemt men een tomogram. De analyse van dit tomogram laat toe om het aandeel zwak hout te berekenen, evenals de dikte van het resterende sterke hout. Met deze parameters wordt dan de stabiliteit berekend.