Boomverzorging

Boomverzorging omvat heel wat gespecialiseerde aspecten. Vertigro heeft meer dan 20 jaar ervaring voor werken in en rond bomen.  Continu bijscholen, veiligheid en een goed eindresultaat voor de klant,  zijn belangrijk voor ons.

Snoeien

Om een boom op de juiste wijze te snoeien is kennis en ervaring vereist. Afhankelijk van de situatie en de fase waarin een boom zich bevindt zijn verschillende soorten snoei mogelijk waaronder bv. begeleidingsnoei, uitlichten van overtollige en probleemtakken, het opkronen, reduceren van de kroon, kroonverzorging zoals het verwijderen van slecht georiënteerde, kruisende en schurende takken, dood en aangetast hout.

Materiaal en manier van werken:

Om een boom veilig te kunnen snoeien komt er vaak aangepast klimmateriaal aan te pas. De veiligheid van de boomverzorger komt immers op de eerste plaats.

Bij het snoeien wordt er nooit gebruik gemaakt van klimsporen. Deze pinnen veroorzaken onnodige schade.

Als het niet mogelijk is om de weggesnoeide takken te laten vallen wordt er gebruik gemaakt van touwen en een afvangsysteem. De takken kunnen dan gecontroleerd naar beneden gebracht worden. Zo wordt schade aan de onderstaande elementen (tuinhuis, garage, buxus, sierplanten, …) voorkomen.
Naargelang de wens van de klant en de hoeveelheid snoeiafval kan dit meegenomen of versnippert worden.

 

Lees meer

Vellen en demonteren

Wanneer de algemene veiligheid in het gedrang komt en er geen andere opties meer mogelijk zijn en dan moet de boom worden verwijderd, desnoods in kleinere stukken als er geen ruimte genoeg is om de boom in zijn geheel te doen vallen (demonteren). Alles gebeurt steeds met de uiterste voorzichtigheid en precisie om schade te voorkomen. Als de toestand van de boom het niet meer toelaat om deze werken klimmend uit te voeren wordt er gebruik gemaakt van een hoogtewerker of kraan.

 In bepaalde gevallen kan er een ecologische velling uitgevoerd worden, waarbij een stuk stam behouden blijft. Lees meer

 Het is mogelijk om ook de boomstobbe te verwijderen door middel van een stronkenfrees of door de boomstobbe uit te graven.

 Brandhout kan op eenvoudig verzoek op de juiste lengte verzaagd en gekliefd worden.

Het vrijgekomen hout kan ook op andere manieren verwerkt worden. Lees meer

In veel gevallen is een vergunning nodig voor het verwijderen van een boom. Je informeert best vooraf even bij de plaatselijke milieudienst i.v.m. de formaliteiten.

Aanplanten

Door het aanplanten van bomen volgens de regels van de kunst, hebben ze de beste kansen om groot en oud te worden.

Om er voor te zorgen dat een aan te planten boom in de ideale omstandigheden kan groeien wordt er bij de soortkeuze rekening gehouden met de uiteindelijke grootte en vorm van de kroon, het soort bodem (zand, leem, klei,…), de zuurtegraad, lichtinval, de watervoorziening en de bewortelbare ruimte van de standplaats.

Wij bieden advies bij de soortkeuze onder de slogan: de juiste boom op de juiste plaats.

Alle soorten en alle maten verkrijgbaar.

De planttijd begint voor de meeste boomsoorten van begin november tot eind midden april.

Lees meer over planttijden.

 

Verplanten

 Soms is het mogelijk om een boom te verplanten.

Hiervoor is een goede en tijdige voorbereiding van de wortels van de te verplanten boom en de toekomstige standplaats van essentieel belang. Afhankelijk van de boomsoort en de leeftijd moet men minstens één groeiseizoen voor het daadwerkelijk verplanten van de boom met de voorbereiding beginnen.

Het spreekt voor zich dat oudere bomen een langere voorbereiding vragen en met aangepast materiaal getransporteerd moeten worden.

Eenmaal de boom op zijn nieuwe standplaats geplant is, is kan ook de nazorg door Vertigro uitgevoerd worden. Zo bent u zeker van een geslaagde verplanting!

Boomcontrole en onderzoek

Als eigenaar van een boom ben je verantwoordelijk voor het voorkomen van schade.

Indien er twijfel bestaat over de conditie, de breukgevoeligheid of de stabiliteit van een boom wordt er visuele boomcontrole (VTA) uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek wordt er een rapport opgemaakt waarin de boom al dan niet als veilig wordt aanschouwd.

Wanneer de boom een verhoogd risico inhoudt, kan er nader bekeken worden welke maatregelen men kan treffen. Als er een vermoeden van houtrot in de stam is kan een tomogram een duidelijk 2D-beeld geven over de toestand van het hout op de gemeten hoogte.

Door het uitvoeren van een trekproef kan de stabiliteit van een boom gemeten worden. Bij dit stabiliteitsonderzoek maakt men gebruik van moderne apparatuur en de bijbehorende meet- en analysesoftware.

 

Bodemonderzoek

Een boom heeft een goede bodem nodig met voldoende voeding, zuurstof en vocht.

Wanneer een boom ziekteverschijnselen vertoont of wanneer de groei stagneert zit het probleem vaak in de bodem. Daarom is dikwijls een bodemonderzoek nodig, gevolgd door het uitvoeren van een groeiplaatsverbetering .

Ziekten en aantastingen

Sommige ziekten en aantastingen kunnen zeer agressief en besmettelijk zijn, zoals perevuur en de iepenziekte. Andere zijn betrekkelijk onschuldig en hebben hooguit invloed op het esthetisch beeld van de boom. Is een boom eenmaal aangetast en de belager gekend, dan moet bekeken worden of bestrijding mogelijk is.
Er zijn 3 vormen van bestrijding:

Biologische bestrijding

Door het plaatsen van feromoonvallen voor het monitoren en vangen van bv. paardekastanjemineermot, eikenprocessiemot , kleine wintervlinder …, het inzetten van parasiterende aaltjes, bacteriepreparaten, lieveheersbeestjes (bladluizen) 

Mechanische bestrijding

Door het wegsnoeien van aangetaste delen, door het plukken of wegzuigen van nesten (bv. eikenprocessierups).

Chemische bestrijding

Een fungicide of een insecticide kan aangebracht worden. Vanwege de ongewenste effecten wordt deze methode tegenwoordig weinig toegepast. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet alleen schadelijk voor mens en milieu, maar ook de nuttige insecten en organismen die op en rond de boom leven worden vernietigd

Aanbrengen van verankeringen

Kroonverankering

In sommige gevallen kan een kroonverankering nuttig zijn om het uitscheuren van zware gesteltakken te voorkomen. Met speciale slijtvaste touwen, die enige rek toelaten, wordt een die kunstmatige verbinding gemaakt tussen takken onderling of tussen een tak en de stam, met als doel te voorkomen dat de tak uitbreekt. Piekbelastingen tijdens een storm worden zo geleidelijk opgevangen waardoor er minder grote krachten op de aanhechtingen komen te staan.

Deze methode wordt het best gecombineerd met een snoeibeurt.

 Bij een erg ongelukkige zijwind is het niet altijd te voorkomen dat een verankerde tak toch losscheurt, het anker voorkomt dan wel dat er schade aan de omgeving ontstaat.

Boomverankering

Bovengronds

Een bovengrondse verankering kan zijn dienst bewijzen bij een kleine tot middelmatige boom die bv. na een storm schuin is gewaaid. Dit kan door het plaatsen van één of meerdere stevige boompalen en de boom d.m.v. boombindbanden met de palen te verbinden, of het plaatsen van één of meerdere spankabels, waarbij een boombeschermband het beschadigen van de schors en bast voorkomt.

Ondergronds

Ondergrondse verankeringen zijn toepasbaar bij nieuwe aanplantingen en vooral nuttig bij het (ver)planten van grote bomen. Door de omvang van de kluit is een goede bovengrondse verankering dikwijls onmogelijk. Ook vanuit esthetisch oogpunt is dit de beste keuze.

Beschermen van bomen

Hoe vaak gebeurt het niet dat bij bouwwerken bomen beschadigd worden of door graafwerken de wortels van bomen afgerukt worden, met alle gevolgen van dien. Hierbij kunnen de stabiliteit en de conditie van de boom in het gedrang komen. Meestal zijn de gevolgen van de schade pas na jaren visueel waarneembaar.

Boombescherming geschiedt zowel bovengronds als ondergronds. De stam en de kroon zijn gevoelig voor beschadiging en moeten worden afgeschermd. De wortelzone van bomen bevindt zich in de kroonprojectie en is héél gevoelig voor bodemverdichting veroorzaakt door bijvoorbeeld werfverkeer.

Met eenvoudige maatregelen en goede afspraken met aannemers en klant kan vaak voor alle partijen een goed resultaat behaald worden. Vertigro kan hierbij niet alleen een praktiserende, maar ook een coördinerende rol spelen.

Het is dan ook belangrijk dat we reeds voor de aanvang van de werken betrokken worden!

Wanneer door derden schade aan een boom wordt veroorzaakt kan een schadevergoeding worden berekend. Voorkomen is beter dan genezen !

Stormschade

Een flinke storm kan behoorlijk veel schade aanrichten. Afgewaaide takken kunnen de omgeving behoorlijk beschadigen, en omgewaaide bomen kunnen wegen en andere doorgangen versperren. Het is belangrijk dat deze zo snel mogelijk opgeruimd worden.

Wij zijn in het bezit van de juiste kennis en materialen en weten welke risico’s het verwijderen van hout onder spanning met zich meebrengt.

We garanderen een snelle service, doch krijgen de meest dringende gevallen voorrang.

Bel nu: 0473/223 117

Hou er rekening mee dat, ondanks het gevaar of de urgentie, in sommige gevallen toch een toelating of vergunning nodig is om een boom te verwijderen.